این مقاله پیرامون «وضعیت زندگی زنان خبرنگار افغانستان در رسانه‌های دیداری از سال 2019 الی 2023 (جمهوریت و امارت)» تحقیق، نوشته و تهیه شده است.

زنانی که در دیدارهای افغانستان فعالیت کرده اند زنان تابو شکنی بودند که با پذیرفتن رسانه ها سعی در تحقق آزادی بیان و مساعد ساختن فضا برای سایر زنان در جامعه و رسیدن به رویاها و آرزوهای شان، قد علم کردند و روی صحنه آمدند.

در این مقاله داستانهای موفقیت و چالشهای سنگین آنها به تصویر کشیده شده است. زنانی که با وجود تهدیدها، محدودیت‌ها، چالش‌های اجتماعی و سنتی، مشکلات اقتصادی و تبعیض روبرو بوده‌اند.

 این مقاله به خواننده‌گان کمک خواهد کرد تا داستان‌های خبرنگار زنان افغانستان را بخوانند، درک کنند و در نهایت به وضعیت کار در رسانه‌ها برای زنان افغانستان، در پنج سال اخیر، پی ببرند.

در این مقاله با چهار بانوی بر دست‌آورد رسانه‌های مختلف دیداری؛ که هر کدام از تجربه‌های ارزشمند کار رسانه‌ها صحبت می‌کنند و فدراسیون‌های خبرنگاران آزاد از وضعیت کلی برای حضور زنان در رسانه‌های افغانستان به آن اشاره کرده‌اند.

دانلود کامل مقاله

تبسم صادقی
تبسم صادقی

One Reply to “مقاله‌ای پژوهشی وضعیت زندگی زنان خبرنگار افغانستان در رسانه‌های دیداری از سال 2019 الی 2023 (جمهوریت و امارت)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *